Avís Legal

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB 

www.drassanes30.com

Aquesta web www.drassanes30.com és propietat de DRASSANES 30 SLU, amb NIF B64251416, domiciliada a l’Avda. Cornisa, 1, 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), i amb claudia@units-4.com (EN ENDAVANT EL PROPIETARI) posa a disposició a la seva pàgina web www.drassanes30.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals es regeixen única i exclusivament en l’ús de la pàgina web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI a la pàgina web www.drassanes30.com en totes i cadascuna de les pàgines, per a que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.

L’accés a la pàgina web del PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar la pàgina web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització de la pàgina web del PROPIETARI, no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel•lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir a la pàgina web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la corresponent autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidores de la xarxa (“mail bombing”)

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés a la seva pàgina web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.-Els continguts incorporats en aquesta pàgina web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable dels continguts elaborats de manera interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents a la seva pàgina web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaço a pàgines web de tercers que figurin a www.drassanes30.com. Addicionalment a través de la pàgina web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.-

3.1.- EL PROPIETARI en ningun cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incomplertes de manera que no es garanteix que els serveis de la pàgina web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar a la pàgina web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers a la pàgina web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. El propietari col•laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent que els danys causats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il•lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Tanmateix, EL PROPIETARI col•laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il•lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- La pàgina web del PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició a la pàgina web són propietat de l’usuari que afirma en enviar-nos la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.-En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul•la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercir algun dels drets i facultats conferides en aquest document el que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.